Εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος της αγωγής και της μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Δικαιούται ατομική αναγνώριση και τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ελευθέρα σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δικές του δυνατότητες. Το σχολείο οφείλει να αναπτύξει και την κοινωνική διάσταση του μαθητή ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητά του, αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί κοινωνική συνείδηση. Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί τους μαθητές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της κοινότητας προϋποθέτει κατανομή ρόλων και ευθυνών, όρια και κανόνες.

Σκοπός του Σχολικού Κανονισμού
Με τον όρο  «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός  παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με  ανοχή  και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό περιεχόμενο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 1. Βασικές Αρχές
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αφετηρίες των μαθητών που έχουν κυρίως οικογενειακή προέλευση και επειδή πιστεύουμε πως το κοινωνικό, το φυσικό καθώς και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη τους, επιμελώς φροντίζουμε ώστε στα  περιεχόμενα της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται στοιχεία και δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή , κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.


2. Δικαιώματα του μαθητή
Α.. Δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης η διαφορετικότητα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο  χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις
Β. Δημιουργία θετικού περιβάλλοντος μάθησης, ώστε ο μαθητής να αναπτύσσει μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις που τον καταξιώνουν ως άτομο και διασφαλίζουν την αποδοχή και αναγνώριση της ομάδας.
Γ.  Πρέπει να προβάλλονται και να ενισχύονται από το σχολείο οι  επιδόσεις, οι κλίσεις , τα ενδιαφέροντα και οι προσπάθειες που καταβάλλει ο μαθητής
 Δ. Η δυνατότητα να ανακατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καλλιεργεί στους μαθητές υπευθυνότητα και τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.

3. Υποχρεώσεις του μαθητή
Φοίτηση των μαθητών
1. Η  φοίτηση των μαθητών ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
2. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των ωρών διδασκαλίας, δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου.
ΑΦΙΞΗ
Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από ώρα 7.55 έως  8:10 (Όσοι παρακολουθούν την πρωινή ζώνη προσέρχονται από 7.00-7.15) Στο διάστημα αυτό παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους στο κτίριο επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Η έγκαιρη  προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης λειτουργίας του σχολείου.
Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι πόρτες εισόδου-εξόδου  παραμένουν κλειστές για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ολιγόλεπτης παραμονής γονέα, ενημερώνεται ο εφημερεύων και η Δ/ντρια

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Αποχώρηση ΟΛΩΝ των τμημάτων: 14:00-14:15
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα
μπορεί να γίνει –σύμφωνα με τη δήλωση –στις 15:30 ή στις 16:15.
Επισημάνσεις:
- Πριν από τις 7:55 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 14:15 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν στον χώρο του σχολείου , χωρίς  επιτήρηση.
 Γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση για την παραλαβή τους. Ειδικότερα οι γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.
- Για λόγους ασφάλειας των μαθητών και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης.
-Οι μαθητές δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησής τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος  της τάξης ή η  Διευθύντρια και με γραπτή άδεια εξόδου από τον γονέα.
- Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
- Για να αποχωρήσει μαθητής ασυνόδευτος, οποιασδήποτε τάξης, είναι απαραίτητη η γραπτή δήλωση του γονέα.
-  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α).

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
-Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια ) παραμένει ή στην αίθουσα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ή στην αίθουσα εκδηλώσεων.
-Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι μαθητές παραμένουν στον όροφο που ανήκει η τάξη τους, με εξαίρεση την πρώτη τάξη που κατεβαίνει στο ισόγειο, με έκτακτους πρόσθετους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
-Στο πάνω προαύλιο δεν επιτρέπεται στα διαλείμματα το ποδόσφαιρο με οποιοδήποτε αντικείμενο οποιουδήποτε μεγέθους και υλικού. Επιτρέπεται μόνο στο κάτω προαύλιο με αερόμπαλες το ποδόσφαιρο για τις Ε΄ και ΣΤ' τάξεις.
-Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο και στο εσωτερικό του σχολείου.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι
(π.χ. θρησκευτικοί)
2. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (στις Α΄, Γ΄, Δ και Ε΄ τάξεις ).
3. Η  συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρέωση των μαθητών. Σε περιπτώσεις επισκέψεων τηρείται πάντα το σχολικό ωράριο.
4.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή κάμερας ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
5.Οι μαθητές/τριες δε φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα που είναι επικίνδυνα ή που δε συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα. Δε φέρνουν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους δεν ευθύνεται το σχολείο.
6.Όταν μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες μέρες συνιστάται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για προστασία της υγείας άλλων μαθητών.
7.Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται τα παιδιά ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική τους εξέλιξη.

 Συμπεριφορά των μαθητών
1.Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημιουργικός διάλογος, η αποδοχή, η αλληλεγγύη και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει  να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
2. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις ώστε να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση αποφεύγοντας διασπαστικές συμπεριφορές.
3. Καλλιεργείται στους μαθητές η αίσθηση της ευθύνης  σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου, ώστε να διατηρείται καθαρός. Επιπλέον σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή.
4. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Οι μαθητές επιλύουν τις διαφορές τους με τρόπο ειρηνικό. Δε φωνάζουν, δε χτυπούν, δεν εκβιάζουν και δε χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις. Αν δε μπορούν να λύσουν τη διαφωνία τους ζητούν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς που εφημερεύουν.
5. Απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και αν αυτός κρίνει σκόπιμο, στη Διευθύντρια.
6. Προετοιμάζουν με υπευθυνότητα  την εργασία που τους ανατίθεται στο σπίτι, την φέρνουν εγκαίρως καθώς και τα απαραίτητα υλικά για το μάθημα.
7. Αποκλίσεις των μαθητών  από την δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο μαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα..
8.Όταν ένας μαθητής/τρια δεν τηρήσει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες θα ακολουθούνται οι παρακάτω πρακτικές:
1η φορά :Συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό για συνειδητοποίηση της λανθασμένης συμπεριφοράς.
2η φορά: Τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.
3η φορά: Πρόσκληση του γονέα από τη Δ/ντρια για επίσκεψη στο σχολείο.
4η φορά: Ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου.
Στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού της μονάδας μας έχει συσταθεί ομάδα δράσης εκπαιδευτικών, η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα του αντίστοιχου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.


 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συνεργασία των γονέων με το σχολείο.
1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
2. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
3. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
4. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στο ιστολόγιο του σχολείου κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Κανένας εκτός των εκπαιδευτικών δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί μαθητή στο χώρο του σχολείου.
Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς άδεια.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δασκάλες έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τη δασκάλα της τάξης ή την Διευθύντρια, οι οποίες και θα διευθετήσουν το θέμα.
Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση (210 6012158) Η διεύθυνση της ιστολόγιου του σχολείου μας είναι: blogs.sch.gr/11dimagparask

5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ο εσωτερικός κανονισμός έχει κοινοποιηθεί στο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Αν και οι περισσότερες γενικές αρχές που διέπουν τον εσωτερικό κανονισμό είναι γνωστές και εφαρμόζονται ήδη, κρίναμε σκόπιμο να τις επαναλάβουμε γραπτά, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν τυχόν απορίες και να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου